Diverting The Public Space


NL
Diverting the Public Space is een lopend onderzoek, een performatieve interventie in de publieke ruimte door Guus Diepenmaat, Kilian Jörg en David Kummer

Via een spectrum van gedeelde fysieke praktijken in de openbare ruimte wil Diverting the Public Space nieuwe manieren van handelen en waarnemen verkennen, die leiden tot zelfwerkzaamheid van de deelnemers en een uitnodiging zijn tot engagement en dialoog met voorbijgangers. Oude bewegingspatronen worden -in de openbare ruimte- in vraag gesteld en er wordt een nieuwe, speelse en kritische lichamelijkheid verkend. De ontwikkelde ‘scores’ zullen de mogelijkheid bieden om zich op een andere manier in de openbare ruimte in te leven en een choreografische perceptie te beoefenen en te ervaren. De ruimte, omgevormd tot een veelzijdige avontuurlijke speeltuin (voor jong en oud), is bedoeld om utopische vensters te openen voor een andere ‘samensmelting’ met onze door mensen gemaakte, stedelijke omgeving en het in vraag stellen van de normen ervan.

photos by Franzi Kreis

EN
Diverting the Public Space is an ongoing urban space performative intervention research by Guus Diepenmaat, Kilian Jörg and David Kummer

Through a spectrum of shared physical practices in public space, Diverting the Public Space aims to explore new modes of action and perception, leading to a self-empowerment of the participants and an invitation to dialogue and engagement with passers-by. Together, old patterns of movement in public space will be questioned and a new playful yet critical physicality will be explored. The developed and guided partitions / scores shall give the possibility to deeply inscribe into the public space in a different way and to practice and experience a choreographic perception. The space, transformed into a multifaceted adventure playground (for young and old), is intended to open utopian windows of possibility for a different „merging“ with our human-made, urban environment and the questioning of its norms.

photos by Franzi Kreis